Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez BONA VITA Poradnia Medycyny Żywienia (dalej „Poradnia”). Poradnia stanowi jednostkę organizacyjną spółki Orlik Zdrowie i Edukacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ostrobramskiej 101 (04–041), KRS 0000446344, NIP 1132861917, REGON 146483880 (dalej „Orlik ZiE”).   I. Informacje ogólne
 1. Poradnia świadczy usługi lekarskie oraz dietetyczne skupiające się w szczególności na medycynie żywienia oraz chorobach wewnętrznych.
 2. Zapisy na konsultacje telefoniczne przyjmowane są w sekretariacie Poradni telefonicznie pod numerem (+48) 505 124 243 w godzinach: Poniedziałek 10:00-16:00, Wtorek 13:00-18:00, Środa- nieczynne, Czwartek 10:00-15:00, Piątek 10:00-14:00.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny. Za moment zawarcia umowy uznaje się chwile zapisania się na konsultację telefoniczną przez Pacjenta, co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Czas trwania umowy to okres od zawarcia umowy zgodnie z ust. 3 do czasu zakończenia konsultacji.
 5. Osoby zainteresowane skorzystaniem z konsultacji telefonicznej (dalej „Pacjent” lub „Pacjenci”) z lekarzem lub dietetykiem mogą zapisać się na wybrany termin kontaktując się telefonicznie z sekretariatem Poradni.
 6. Zapisy telefoniczne są jedyną możliwą formą zapisów na konsultacje telefoniczne (zdalne).
 7. Poradnia zastrzega, że umówiona rezerwacja terminu konsultacji zostanie anulowana w przypadku, w którym Pacjent nie dokona płatności on-line lub nie dostarczy potwierdzenia przelewu najpóźniej 24 godziny przed datą umówionej wizyty.
 8. W przypadku anulowania rezerwacji konsultacji przez Poradni z powodu jej nieopłacenia w terminie będzie skutkować naliczeniem opłaty rezerwacyjnej w wysokości 50% Opłaty podstawowej, zgodnie z cennikiem. Ponowne zapisanie się na konsultację lub wizytę w innym terminie będzie możliwe dopiero po uregulowaniu powyższej opłaty.
 9. Pacjent przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że odwołanie zarezerwowanej konsultacji jest możliwe najpóźniej na 24 godziny przed jej umówionym terminem. W przeciwnym razie naliczana jest opłata w wysokości 50% Opłaty podstawowej, zgodnie z cennikiem. Asystentka Poradni dostarczy Pacjentowi informacje niezbędne do dokonania płatności.
II. Płatność
 1. Płatności za usługi świadczone przez Orlik ZiE dokonywane są przez Pacjentów: w formie przelewu zwykłego na numer konta SANTANDER 34 1090 2590 0000 0001 2242 9584, o której mowa w ust. 2 lub na stronie internetowej https://medycynazywienia.waw.pl/, poprzez serwis umożliwiający płatności on-line,
 2. Pacjenci, po telefonicznym umówieniu się na konsultację u danego lekarza lub dietetyka w wybranym terminie otrzymają od naszej asystentki wiadomość e-mail z potwierdzeniem rezerwacji oraz linkiem umożliwiającym dokonanie płatności za minimalny czas konsultacji (dalej „Opłata podstawowa”).
 3. Płatności on-line na rzecz Orlik ZiE obsługiwane są przez serwis Tpay (dalej „Tpay”) należący do Krajowego Integratora Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Św. Marcina 73/6 61-808, NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania serwisu płatności Tpay dostępne są na stronie https://tpay.com/dla-platnika.
 5. W przypadku, w którym Pacjenci zdecydują się dokonać płatności zwykłym przelewem na numer konta wskazany w wiadomości, o której mowa w ust. 3 lub na stronie internetowej https://medycynazywienia.waw.pl/ Pacjenci dostarczą Poradni potwierdzenie przelewu w odpowiedzi na otrzymaną wiadomość lub na adres email asystentka@medycyna-zywienia.com.
 6. Ceny konsultacji telefonicznych zależne są od danego lekarza/dietetyka - zgodnie z cennikiem.
 1. W przypadku przekroczenia czasu obejmującego Opłatę podstawową, asystentka Poradni wygeneruje oraz prześlę Pacjentowi wiadomość e-mail obejmującą informację o płatności oraz linkiem do płatności Tpay na kwotę zgodną z powyższym cennikiem. Opłata naliczana jest w momencie przekroczenia każdego z progów czasowych.
 2. Wszystkie ceny usług są cenami netto tj. nie są objęte podatkiem od towarów i usług.
 3. Koszt rozmowy telefonicznej ponosi Pacjent.
III. Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące obsługi oraz reklamacje dotyczące kwestii medycznych rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji na adres: - listownie na adres: ul. Ostrobramska 101 (04–041) Warszawa, - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: asystentka@medycyna-zywienia.com
 2. Treść reklamacji kierowana do Orlik ZiE powinna zawierać precyzyjny opis zaistniałej sytuacji oraz związanych z nią nieprawidłowości, pozwalający na jednoznaczną identyfikację zdarzenia (oraz osób) będącego podstawą reklamacji oraz wszelkich istotnych okoliczności.
 3. Orlik ZiE udzieli odpowiedzi na reklamację w formie papierowej lub elektronicznej, w zależności od formy złożenia reklamacji.
 4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa ust. 1, Orlik ZiE: - wyjaśni powód opóźnienia; - wskaże okoliczności, wymagające wyjaśnienia; -określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
IV. Postanowienia końcowe
 1. Świadczenie usług przez Orlik ZiE wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Pacjentów i tym samym w celu ich wykonywania mogą być Państwo proszeni o podanie niezbędnych danych. Orlik ZiE dba o bezpieczeństwo danych zgodnie z RODO, przepisami krajowymi dot. ochrony danych osobowych oraz przyjętą przez Orlik ZiE Polityką Prywatności dostępną na stronie internetowej https://medycynazywienia.waw.pl/.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
 3. Wszelkie spory, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Orlik ZiE.
 4. Orlik ZiE zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej https://medycynazywienia.waw.pl/.
Warszawa, 22 maja 2020 roku
color
https://medycynazywienia.waw.pl/core/assets/a488b191f1/
https://medycynazywienia.waw.pl/
#70aa53
style1
paged
Wczytuję posty...
/home/klient.dhosting.pl/mariapluta/medycynazywienia.waw.pl/public_html/
#
off
none
loading
#
Sort Gallery
on
off
off
off
off